UWAGA : Badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku tracą swoją ważność we wtorek 4 sierpnia 2020 roku!

  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ) wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach jeździeckich, których ważność badania lekarskiego dopuszczającego do startów upłynęła po 7 marca, mogli starować bez konieczności uaktualnienia badań lekarskich.

 


Jednak zgodnie z dokumentem WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19, które obowiązują od 22. czerwca 2020 roku, Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego określiło, że zgodny z ustawą 60 dniowy termin ważności tych badań lekarskich liczony jest od dnia 6 czerwca 2020 roku i upływa z dniem 04 sierpnia 2020 roku.

 


By uniknąć przykrych sytuacji i niedopuszczenia do udziału w zawodach, warty by więc odwiedzić przychodnie lekarzy sportowych i odnowić swoje badania lekarskie, na podstawie których sędziowie dopuszczają zawodników do udziału w zawodach.

Warto chyba dodać, że zgodnie z ustawą o sporcie, to zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy zobowiązany jest do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.