Jak informowaliśmy wczoraj, Zarząd PZJ zebrał się zdalnie na wieczornej telekonferencji. Jej efektem jest podjęcie dzisiaj dwóch uchwał. W pierwszej odwołano do 25 kwietnia zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży. W drugiej uchwalono kary dla osób nie przestrzegających wprowadzonych ograniczeń.

 

Oto treść obydwu uchwał:

Uchwała nr U/3112/1/E/2021 z dnia 08.04.2021

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z Covid-19, Zarząd PZJ odwołuje do 25.04.2021 zawody dotyczące współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

W przypadku decyzji Organizatora o odwołaniu pozostałych zawodów, opłaty za wpisowe do Kalendarza PZJ zostaną zwrócone na podstawie wypełnionego wniosku o odwołaniu imprezy.

Decyzja o odwołaniu zawodów dla swojej ważności musi wpłynąć do PZJ do 11.04.2021. Powyższe postanowienie dotyczy zawodów, które miałyby się odbyć w terminie do 25.04.2021.

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw wraz ze zgłoszonym prawem do Votum Separatum - Oskar Szrajer)

 

 

Uchwała nr U/3111/1/E/2021 z dnia 08.04.2021

1.Zarząd informuje całe środowisko jeździeckie, że w związku z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021 (Dz. U. z 2021r. poz. 512, z późn. zmianami) dozwolone jest jedynie organizowanie bez udziału publiczności wszelkiego rodzaju współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz działalności obiektów sportowych z udziałem zawodników:

1) będących sportowcami zawodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub

2) pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),

3) będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej.

Wszelkie inne formy organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych oraz działalności obiektów sportowych są bezwzględnie zakazane i zagrożone są karami za łamanie przepisów przeciwepidemicznych.

2.Zarząd PZJ kierując się troską o zdrowie i życie ludzkie zobowiązuje wszystkie osoby związane z jeździectwem do bezwzględnego przestrzegania przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia oraz przepisów wydanych przez Zarząd PZJ w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

3.W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych przepisów, niezależnie od kar nałożonych za łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty Zarząd PZJ może zastosować na podstawie § 21 statutu PZJ wobec członka Związku naruszającego wyżej wymienione przepisy zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 3 miesięcy.

4.Na podstawie § 37 ust. 2 pkt. 14 lit c Statutu PZJ Zarząd PZJ uchwala, że wobec osoby posiadającej licencję PZJ, która nie przestrzega przepisów wskazanych w punkcie 2 powyżej, niezależnie od kar za łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty - Zarząd PZJ może podjąć uchwałę o zawieszeniu licencji na okres do 3 miesięcy. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia licencji przysługuje wniosek do Zarządu o ponowne rozpoznanie sprawy.

 

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw wraz ze zgłoszonym prawem do Votum Separatum - Oskar Szrajer)

 

W związku z treścią uchwały nr U/3111/1/E/2021 poprosiliśmy Iwonę Maciejak, Wiceprezes Zarządu PZJ, o kilka słów wyjaśnienia kto jest sportowcem zawodowym w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku oraz tego, co oznacza określenie „wszelkie inne formy organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych oraz działalności obiektów sportowych”.

 

Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

W pierwszej kwestii sprawa nie jest niestety taka oczywista, jak pewnie wszyscy by chcieli. Definicja sportu zawodowego podana we wspomnianym rozporządzeniu Komisji Europejskiej mówi o tym, że w sporcie zawodowym zawodnik uprawia sport w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi i pobiera się za to wynagrodzenie. Wynagrodzenie, które jest wyższe niż koszty uprawiania sportu oraz stanowi znaczącą część dochodów osiąganych przez sportowca w miesiącu. Nie ma znaczenia przy tym, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie. Ponieważ określenie to jest mało precyzyjne, wystąpiliśmy jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi do działu prawnego Ministerstwa o interpretację tego zapisu. Czekamy na odpowiedź. Po jej otrzymaniu być może będę mogła doprecyzować tę wypowiedź. Co do drugiego pytania to sprawa tym razem jest bardzo prosta. Chodzi dokładnie o wszelkie inne formy organizacji współzawodnictwa sportowego czy zajęć sportowych. Proszę mnie nie naciskać bym podała teraz jakiekolwiek przykłady, bo tego nie zrobię. To przecież nie o to chodzi, żebyśmy bawili się w ciuciubabkę jak dzieci i jednego dnia nazywali nieoficjalne zawody spotkaniami towarzyskimi, a innego na przykład testowaniem podłoża czy przeszkód. Rozporządzenie Rady Ministrów jasno określa kto może uczestniczyć w takich wydarzeniach. Jakbyśmy ich nie nazywali. To wszystko co chciałam powiedzieć.