Dziś na stonie Polskiego Związku Jeździeckiego została opublikowana odpowiedź Ministerstwa Sportu na skargę Komisji Rewizyjnej PZJ w sprawie zakupu przez Zarząd PZJ nieruchomości na siedzibę i biuro PZJ.

 

Ministerstwo Sportu przychyliło się do stanowiska Zrządu PZJ w sprawie uchwały o zakupie nieruchomości na siedzibę Związku. Ministerstwo w uzasadnieniu swojej decyzji podało:

 

Mając na uwadze przedmiot skargi, jak i analizując przedstawione w sprawie stanowiska należy zauważyć, że w działalności polskich związków sportowych można spotkać się z dodatkowym wymogiem wyrażania zgody przez organ taki jak walne zgromadzenie członków lub delegatów polskiego związku sportowego na zawarcie szczególnie istotnych umów, takich jak sprzedaż czy nabycie nieruchomości, lub też zawarcie umowy w sprawie udzielenia pożyczki czy zaciągnięcia kredytu. Niekiedy też statut ustala inne zasady reprezentacji przy dokonywaniu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (bardziej rygorystyczne). Jednak w przypadku Związku postanowienia statutu PZJ powierzając Zarządowi PZJ kwestie zarządzania majątkiem Związku (§ 37 ust. 2 pkt 6 statutu PZJ) w ogóle nie posługują się pojęciem „czynności zwykłego zarządu” oraz nie wprowadzają w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń i dodatkowych wymogów. Dotyczy to również konieczności podejmowania uchwał ze strony Walnego Zjazdu Delegatów. Okoliczność, iż Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku oraz korzysta z domniemania kompetencji określonego w § 32 pkt 12 statutu PZJ oraz w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie oznacza, że obligatoryjnie wyraża zgodę na zawarcie umowy objętej uchwałą Zarządu PZJ określoną w niniejszej skardze. Takich ograniczeń nie ustala zarówno sam statut PZJ, jak i tym bardziej przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Tym samym nie ma podstaw by stwierdzić, że Zarząd PZJ podejmując wskazaną w treści skargi uchwałę przekroczył swe kompetencje, a w konsekwencji także podstaw do jej uchylenia w drodze środka nadzoru o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o sporcie oraz uznania zarzutów skargi za zasadne.

 

Całość pisma z Ministerstwa w załączniku.