Poniższy artykuł nie będzie podsumowywał mijającej czteroletniej kadencji władz WZJ (bo jeśli już to w miarę dokładnie wiem jedynie co się działo w „moim” – czyli Warszawsko-Mazowieckim ZJ) oraz PZJ (w przygotowaniu jest szerszy „materiał” na ten temat do listopadowego numeru miesięcznika „Świat Koni”).
Ponieważ jednak było wiele pytań dotyczących zasad na jakich „ta zabawa” się odbywa, poniżej kilka informacji na ten temat… Zacznijmy od „góry…

Wyciąg ze Statutu PZJ:
§ 12
Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ honorowych,
3/ wspierających.
 § 13
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być wojewódzkie związki jeździeckie oraz zrzeszone w nich kluby jeździeckie, działające w formie określonej w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej.
2. Polski Związek Jeździecki prowadzi centralną ewidencję klubów jeździeckich.
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały zarządu Związku.
4. O przynależności klubu sportowego do określonego  wojewódzkiego związku jeździeckiego decyduje adres siedziby jego władz zgodny z zapisem dokonanym w postanowieniu sądu rejestrowego lub organu dokonującego wpisu do ewidencji.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo do:
1/ uczestniczenia w walnych zjazdach Związku, za pośrednictwem delegatów wybranych na walnych zjazdach Wojewódzkich Związków Jeździeckich,
2/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów,
3/ wyrażania opinii o działalności Związku oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku - w tym zwołania nadzwyczajnego zjazdu Związku,
4/ pomocy szkoleniowej i organizacyjnej oraz finansowej, w miarę posiadanych przez Związek możliwości,
5/ korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutu Związku,
6/ uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.

I dalej o Walnym Zjeździe…

§ 26
1. Walny zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. W walnym zjeździe uczestniczy nie więcej niż 100 delegatów.
3. Delegatami na walny zjazd są:
1/ po jednym delegacie z każdego wojewódzkiego związku jeździeckiego, wybrani na walnych zjazdach wojewódzkich związków jeździeckich,
2/ delegaci klubów zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim, wybrani w wojewódzkich związkach jeździeckich wg następującego klucza: 84 mandaty dzielone są przez ogólną liczbę klubów zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim według stanu na dzień 30.06, poprzedzającego datę walnego zjazdu. Otrzymana liczba mnożona jest przez liczbę klubów zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim z  danego wojewódzkiego związku jeździeckiego. Uzyskany wynik, zaokrąglony w dół do jedności, jest liczbą delegatów klubowych z terenu danego wojewódzkiego związku jeździeckiego.
4.  Kadencja delegatów trwa do najbliższego zjazdu sprawozdawczo – wyborczego.

    Jak widać z powyższego delegatów na zjazd PZJ wybierają WZJ-ty – po jednym obligatoryjnie z każdego WZJ (zwyczajowo jest to nowo wybrany lub aktualny Prezes) + delegaci „dodatkowi” w procentowym stosunku do ilości klubów zrzeszonych w danym WZJ.
Np. Warszawsko-Mazowiecki ZJ może mieć 1+7 delegatów, bo ma zarejestrowanych z opłaconymi składkami 80 klubów,  a np. Podlaski WZJ 1+1 delegatów, bo ma tylko 10 klubów w swoim regionie.
Ordynacja jak najbardziej czytelna, przy czym – i tu uwaga – członkowie byłego Zarządu, jeśli chcą się ubiegać o wybór muszą mieć również mandat delegata (zasada czynnego i biernego prawa wyborczego).

Wybory w WZJ-tach

     Zasady wyborów w Wojewódzkich Związkach Jeździeckich są nieco inne niż w PZJ.
Tu mamy pewien kłopot, bo nie wszystkie WZJ-ty mają Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze w kalendarzowym cyklu PZJ-u. Czasem z różnych przyczyn odbywają się innych terminach.
Nie jest też jasna interpretacja pkt. 4 art. 26 Statutu PZJ – czy dotyczy on kadencji PZJ czy WZJ?  Jest jeszcze gorzej, bowiem w świetle pkt. 3 powyższego artykułu „84 mandaty dzielone są przez ogólną liczbę klubów zrzeszonych w Polskim Związku Jeździeckim według stanu na dzień 30.06, poprzedzającego datę walnego zjazdu”.
Należałoby rozumieć to tak, że PZJ po 30.06 daje komunikat co do podziału tych 84 mandatów, a następnie w WZJ-tach odbywają się wybory delegatów wg nowego podziału. Nie chce mi się wierzyć, że podział jest analogiczny jak 4 lata temu, bo w samym WMZJ przybyło przez ten czas kilkanaście klubów… A nawet gdyby było tak samo taki komunikat powinien się ukazać!
    Jak do tej pory Biuro Zarządu PZJ nie opublikowało na stronie PZJ podziału mandatów pomiędzy poszczególne WZJ-ty, ale Prezesi WZJ zapewne o tym już wiedzą od pewnego czasu…
Nie ma również na stronie PZJ (a szkoda) kalendarium wyborów w poszczególnych WZJ-tach. Nie zawsze można te informacje również znaleźć na stronie danego WZJ.
Na razie na podstawie strony PZJ – zakładka „Wojewódzkie Związki Jeździeckie” znalazłem trzy terminy wyborów:
- Podkarpacki WZJ – 27 września
- Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki – 15 października
- Małopolski Związek Jeździecki – 25 październik
Odbyły się w tym roku wybory w Śląskim WZJ (29.02) oraz Warmińsko-Mazurskim WZJ (26.01). Tylko czy Oni wybierali już delegatów, skoro nie wiedzieli jaki będzie „przydział” mandatów?
Na innych stronach nie znalazłem żadnej informacji, ale być może informacje ww. temacie przesłane były np. pocztą.
Poza tym trzy WZJ-ty nie mają swojej strony, strona Opolskiego nie działa.
No i mamy w dobie „totalnej informatycznej wioski globalnej” mały problem… „Radźcie sobie sami”…
    W związku z powyższym podaję jak to oficjalnie wygląda na moim zdaniem niemalże „wzorcowo rozwiązanym” Mazowszu (statuty mogą się nieco różnić, natomiast zasady wybory władz i delegatów nie powinny, bo wszystkich obowiązuje te same przepisy i ta  sama Ustawa o stowarzyszeniach sportowych…).
W wyborach władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej WMZJ oraz delegatów na Walny Zjazd PZJ ma prawo uczestniczyć po jednym delegacie z każdego klubu zarejestrowanego  i będącego członkiem stowarzyszenia WMZJ, który ma „uregulowane wszelkie swoje zobowiązania statutowe”.

I to razie tyle…

P.S. Nota bene czekam niecierpliwie na komunikat Biura PZJ na temat zgłoszonych oficjalnie kandydatur na Prezesa PZJ oraz ew. zasad dokonywania tych zgłoszeń, a także – mam nadzieję – przynajmniej wstępnych programów wyborczych kandydatów. Tak jak ma to miejsce w co najmniej kilku innych związkach sportowych i… powinno być zasadą przy wszelkiego rodzaju wyborach…
Z tego co „słyszałem w kuluarach” do wyborów szykuje się już co najmniej dwóch poważnych kandydatów… Nie wiadomo oficjalnie czy o następną kadencję będzie ubiegał się aktualny Prezes? Pewnie będzie zwlekał z decyzją aż do Zjazdu…
Może warto byłoby zacząć szerszą kampanię wyborczą z „walką o programy”?
Warto chyba zadbać o ten w sumie najważniejszy elektorat „na dole”, który będzie wybierał delegatów na Walny Zjazd PZJ i wyznaczał im „dyrektywy” wyborcze…
„Jak demokracja to demokracja”!!!
L.D.