Z dniem 1 marca 2019 roku zawodnicy do ukończenia 19 roku życia uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy nie muszą odwiedzać specjalistycznych przychodni sportowych.

 

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 396 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniono poprzednie rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

 

Od 1 marca 2019 roku w przypadku zawodników do ukończenia 19 roku życia niezbędne do dopuszczenia do rywalizacji sportowej orzeczenie wystawić może również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego.

 

Przypominamy, że obowiązek posiadania przez startującego zawodnika orzeczenia lekarskiego dopuszczającego zawodnika do rywalizacji sportowej wynika wprost z zapisów ustawy o sporcie (Rozdział 7 Bezpieczeństwo w sporcie Art. 37 ustawy o spocie):

 

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.